Gaeilge

Buidhnean Gàidhlig

(Gaelic language organisations)

agus làraichean-lìn ainmeil


Tha an àrainn Eadarlìn gaidhlig.org clàraichte airson Sabhal Mór Ostaig.
Gheibhear fiosrachaidh mun Ghàidhlig air an duilleig Gàidhlig air an Lìon.


2004-05-01 CPD